För allas trevnad

Mitt ansvar som medlem – Omegas ordningsregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara nyttjanderätten till en lägenhet i föreningen utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. I bostadsrättslagen finns allmänt hållna regler om medlemmarnas, bostadsrättshavarnas, rättigheter och skyldigheter. Bland annat är bostadsrättshavaren skyldig att när han eller hon använder lägenheten iaktta allt som krävs för att ”bevara sundhet, ordning och skick” inom eller utanför huset. För att tydliggöra, eller exemplifiera, vad denna skyldighet innebär kan föreningen meddela särskilda regler, vanligen kallade ordningsregler. Sådana regler utgör ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar.

Reglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare utan du är även skyldig att se till att reglerna efterlevs av övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster som, efter medgivande av styrelsen, hyr i andra hand.

Konsekvensen av att åsidosätta de skyldigheter som följer av bostadsrättslagens bestämmelser eller sådana särskilda regler som föreningen meddelar kan bl.a. bli att nyttjanderätten till lägenheten förverkas och att föreningen således kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Omegas ordningsregler hittar du här.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna vilket innebär att det är styrelsen som fattar beslut om ordningsreglerna och övervakar att de efterlevs. Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.