Tomt- och stadsplan

Tomt och stadsplan

Radhusbyn Omega är belägen på Vällingbyhöjden – ett sammanhållet, variationsrikt och välbevarat radhus- och villaområde inom Vällingbys kärnområde. Tomten, som ligger vid Bollnäsbackens vändplan, gränsar till obebyggda fält, parkmark och i väster till ett fridlyst skogbevuxet område med ett tjugotal forngravar.

En framgångsfaktor var att arkitekten Ragnar Uppman lyckades få igenom en ändring av den föreliggande stadsplanen. Därmed skapade han utrymme för sin väl genomtänkta planering – en fullständig samordning av stadsplan och husprojektering. Ett viktigt ställningstagande var att minimera trafikytorna, att inte placera bilar intill varje bostad utan hålla dessa utanför. Körbar gångväg för godstransporter och utryckningsfordon går fram till bostäderna, men ingen parkering sker där. En bilplats per lägenhet finns i stället i tre separata garagelängor. Invid dessa finns också plats för samlad uppställning av ytterligare ett tiotal bilar.  En synnerligen framsynt trafikseparering som idag upplevs som en värdefull miljömässig fördel.